Presentation แสดงการทำงานเสมือนจริงของเครื่องจักรก่อนลงมือสร้าง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นกระบวนการในการทำงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

Customer : Organics Asia Co.,Ltd.

{lightyoutube}ixDtInzNDkc{/lightyoutube}