ผลิตและจำหน่ายท่อ HDPE สำหรับงานสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ Preform Hardware สำหรับโครงข่ายโทรคมนาคม