คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Faculty of Management and Tourism เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑