เว็บไซต์เกี่ยวกับการแพทย์

สมาคมออร์โธปิดิกส์เด็กแห่งประเทศไทย (TPOS)

  • TPOS (สมาคมออร์โธปิดิกส์เด็กแห่งประเทศไทย)
  • TPOS
  • เว็บไซต์การแพทย์/โรงพยาบาล
  • Yes
  • https://tpos.rcost.or.th/

เรื่องสุขภาพกระดูกของเด็กๆ นั้น เป็นเรื่องสำคัญมาก ที่จะช่วยให้เขาเติบโตอย่างสมบูรณ์และใช้ร่างกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ TPOS (สมาคมออร์โธปิดิกส์เด็กแห่งประเทศไทย) จึงพร้อมเป็นสื่อกลางรวบรวมข้อมูลสำคัญและการประชุมสัมมนาสำหรับแพทย์ออร์โธปิดิกส์เด็ก เผยแพร่ผลงานแพทย์ และให้ข้อมูลความรู้เรื่องกระดูกในเด็กเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง