เว็บไซต์เกี่ยวกับการแพทย์

อนุสาขาโรคกระดูกสันหลัง (Spine Society of Thailand )

  • อนุสาขาโรคกระดูกสันหลัง (Spine Society of Thailand )
  • Spine Society of Thailand
  • เว็บไซต์การแพทย์/โรงพยาบาล
  • Yes
  • https://sst.rcost.or.th/th/

สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทยที่ถูกก่อตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายยังได้สะท้อนถึงความผูกพัน ความสามัคคี และการเกื้อกูลระหว่างสมาชิกที่ขณะนั้นยังมีจำนวนไม่มาก การบริหารงานที่คณาจารย์ทั้งหลายต่างได้ยึดมั่นต่อหลักการออร์โธปิดิกส์ที่มีความหมายถึงการจัดรูปร่าง (form) เพื่อรักษาหน้าที่การทำงานของกระดูกและข้อ (function)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง