เว็บไซต์ราชการและสถานศึกษา

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน

  • สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน
  • largescale.rid.go.th
  • เว็บไซต์ราชการ/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย
  • http://largescale.rid.go.th/2021/th/

ผู้นำด้านพัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน และบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง