เว็บไซต์ราชการและสถานศึกษา

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

  • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  • DEP
  • เว็บไซต์ราชการ/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย
  • Yes
  • https://dep.go.th/

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  "เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สู่ระดับสากล”

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง