คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
BBS.Buu.ac.th
เว็บไซต์ราชการ/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย
Yes
http://www.bbs.buu.ac.th

เว็บไซต์คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ม.บูรพา